انواع سازمان به زبان ساده

امروزه توسعه کشورها به توسعه سازمانها بستگی دارد و هرگونه تلاش برای بهبود عملکرد سازمانها تلاشی جهت ارتقاء کیفیت زندگی است .

انسانهای هزاره جدید ، انسانهایی سازمانی هستند، چرا که از بدو تولد از بیمارستان و مدرسه و خدمات سایر سازمانها بهره مند می شوند حتی پس ازمرگ انسانها سازمانی مانند تأمین اجتماعی متولی زندگی بعد ازمرگ خانواده اند .

انواع سازمان از یک نگاه عبارتند از : سازمان مدیر محور  ، سازمان کارشناس محور ، سازمان مشتری محور .

  1. سازمان مدیرمحور : دراین سازمانها خواست مدیران محور تلاشها و کانون همه فعالیتها می باشد، مانند سازمان های نظامی و دولتی و برخی از شرکت های غیر دولتی .
  2. سازمان کارشناس محور : آنچه با اهمیت است خواست و نیاز کارشناسان است . مدیریت سازمان فعالیتهای کارشناسان را حمایت می کند ، این سازمان ها تخصصی می باشند مانند بیمه و در گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
  3. سازمان مشتری محور : فلسفه وجودی این سازمان ها بستگی به مشتری دارد . در این نوع سازمان مشتری کانون و محور است . برای توجه به نیازهای مشتری در سازمان میتوان از این روش بهره گرفت : استفاده از پرسشنامه، مصاحبه حضوری با مشتریان ، استفاده از شکایت آنان مانند شرکتهای خودرو سازی .
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  معمولی،کارآمد و موفق