مشخصه آدم های سالم

آدمی که با خودش و با آدم های اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست، در نتیجه حضورش به آدم انرژى میدهد.
بیشتر از اینکه انتقادگر باشد، مشوق است!
بیشتر از اینکه منفى باشد، مثبت است!
بیشتر از اینکه متکبر باشد، متواضع است!
بیشتر از اینکه بخواهد خودنمایى کند، دوست دارد در یک فضاى اشتراکى، دیگران را ببیند و همینطور خودش هم دیده شود!
با آدم سالم، شما بهترین بخش وجودتان بیرون میاد، یعنى از آن دسته آدمهایى نیستند که شما آماده میشوید که با آنها کشتى بگیرید!
آدم سالم زیباییها را میبیند و به زبان میاورد!
آدم سالم خوش خلق هستش، مزاح و طنز خوبى داره!
آدم سالم همانی است که میبینید، فى البداهه است!
خلاقیت دارد، برخوردش محترمانه است، حرمت شما حفظ میشود، میتوانید به او اعتماد کنید، احساس امنیت کنید!
آدم سالم کنترل نیاز ندارد، تحقیر نیاز ندارد، تسلط نیاز ندارد!
آدم سالم با مجموعه رفتارهایش به شما احساسى را میدهد که در حقیقت شما خود را مثبت تر و بهتر از آنی که هستید؛ میبینید!

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  طبقه بندی هوش مصنوعی