نوشته‌ها

مستندسازی تجربیات مدیران

بیش از یک قرن از تشکیل سازمانهای الگو گرفته شده از سازمانهای غربی در کشور می‌گذرد، اما سؤال اینجاست که چه تعداد از مدیران و کارکنان فعال در این سازمان‌ها افکار، دیدگاه‌ها، تجارب، آموخته‌ها و اندوخته‌های تجربی و علمی خود را مکتوب و مستند نمود ه اند؟چه بخشی از دانش نهفته در تغییرات مدیریتی و […]

مدیران و کارکنان گلخانه‌ای

Greenhouse managers and employees روش گلخانه‌ای، روشی است که در آن فرد به صورت سطحی و کوتاه‌مدت و صرفا بر اساس شرایط خاص در سازمان پرورش و تربیت پیدا می‌کند و اگر در محیطی و یا سازمانی دیگر قرار بگیرد آموخته‌های ناشی از آن روش به مرور از بین می‌رود و به مانند گل که […]

حاکمیت مدیران مالی و اداری

موضوعی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم،‌نه مسئله ای است که منحصر به چند سازمان باشد و نه چیز عجیب و غریبی است بلکه بخشی ازفرهنگ ما شده و به نوعی همگی آنرا گویا پذیرفته ایم. منظور حکومتی است که معاونان مالی واداری در شرکتها و سازمانها برای خود به راه انداخته اند. از […]