سرمایه فکری

سرمایه‌ فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندسال اخیردر سطح جهانی مطرح شده‌است اما از آنجایکه منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به ‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. …