مشت بسته میمون !!

شکار میمون زنده بخاطر چابکی و سرعت عمل این جانور بسیار مشکل است . یکی از روشه های شکار میمون در آفریقا این است که شکارچی به محل اقامت میمون ها می رود و بدون توجه به آنها در سوراخ کوچکی در یک سنگ بزرگ مقداری خوراکی می ریزد و دور می شود.