سبک های ششگانه مدیریت

انتخاب شیوه مدیریت صحیح منجر به افزایش انگیزه و کارایی بهتر پرسنل خواهد شد و در این راستا اغلب به سه شیوه مدیریت دموکراتیک، استبدادی و مشاوره ای اشاره شده است . البته انتخاب شیوه صحیح مدیریت فقط به راحتی انتخاب یک روش نیست و حتی خصوصیات شخصیتی یک مدیر در انتخاب شیوه مدیریت نیز […]