سامانه ردیابی و ناوبری (AVL)

سامانه ردیابی و ناوبری خودکار ناوگان ( متحرکها) ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارهای خاص منظوره می باشد که با استفاده از فن آوری ماهواره و GPS  و با تکیه بر زیرساخت GIS ( سیستم های اطلاعات جغرافیایی ) امکان ردیابی …