ساعت شاد از ۹ تا ۵

لارس کولیند در مدت ده سال در شرکت ملی اوکشن ( شرکت تولید کننده لوازم کمکی ناشنوایان ) شهرتی بین المللی کسب کرد و آن هم به خاطر ایجاد تغییراتی اساسی در فضای شرکت طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ انجام شد و شرکت را از نزدیکی سقوط تا رهبری جهانی مدیریت کرد .