سازمان

نظام ارزشی سازمان

 سازگاری کارکنان با نظام ها و هنجارهای ارزشی سازمان یکی از موضوعات مهم برای کسب موفقیت سازمانی و حتی فردی  به شمار می رود و به همین دلیل افراد برای مشروعیت بخشی خود و کسب توفیقات لازم است نظام ارزشی خود را با نظام ارزشی سازمان سازگار نمایند (پیتر دراکر )

سیر قهقرایی سازمان

The regressive course of the organization

شاید به جرات بتوان گفت کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت بهترین کتاب تئوری سازمانی محسوب می شود . این کتاب به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی و بسیار جذاب سعی کرده است مطالب مربوطه را مطرح کند. دوستانی که در حوزه مدیریت ، مطالعات آکادمیک نداشته اند ولی در این حوزه فعالیت می کنند، می توانند بهترین بهره را در حوزه تئوری سازمان از این کتاب ببرند.

اعتماد سازمانی ضرورت امروز

سازمان‌های امروز دیگر فرصت‌های زمانی سازمان‌های دیروز را ندارند، بنابراین همواره باید با توسل به سرعت و مهارت، توانمندی‌های خود را به روز نگه دارند و در عرصه کنونی رقابت، با توسل به عامل کلیدی پیشرفت و ترقی یعنی «نیروی انسانی کارآمد»، یگ گام جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند. …

سازمان شاد کجاست؟

صرف نظر از نوع یا مدل فرهنگی، مهم این است که سازمان شاد و مثبت باشد و این را بدانیم که ایجاد یک فرهنگ شاد در محل کار نسبتا ساده و بسیار کم هزینه (یا بی‌هزینه) است . در زیر به رو‌ش هایی که می‌تواند محیط کاری مثبت و شادی را ایجاد کند، اشاره می کنیم : …

جذب نیروی انسانی جدید

جذب نیروی انسانی در سازمانها از مهمترین موضوعاتی است که بایستی مدیران به آن توجه نمایند . البته نوع دیدگاه در شناسایی و جذب نیروی انسانی جدید میتواند تاثیراتی متفاوت در آینده و چشم انداز سازمان ایجاد نماید . …

Scroll to Top