کاربرد روانشناسی در کار،سازمان و مدیریت

شناخت روانشناسی کار برای مدیران در سازمانها و ادارات از اهمیت خاصی برخوردار است.بدیهی است که هر اندازه مدیران بر مباحث روانشناسی کار تسلط داشته باشند آنان قادر خواهند بود که مدیریت موثرتری را در ارتباط با کارکنان به پیش ببرند.