خصوصیات سازمان های چابک

در داخل هر شرکت و یا سازمانی توانایی توسعه محصولات ، خدمات و استراتژی‌های کسب و کار موجود را دارا می باشد  و  ساختار آن بوسیله سه منبع اولیه پشتیبانی می‌شود که این منابع شامل موارد زیر می باشد : …