سازمان های بوفالویی و غازی

جین بلاسکو از میان شرکت های موفق جهان با مدیران ۲۴ شرکت که در یک دوره ده ساله حدود ۲۰ درصد سود سهام عاید سهام داران خود کرده بودند و در امور دیگر نیز موفقیت چشم گیری داشتند، مصاحبه ای انجام داد و در گفتگو با مدیران که در صنایع مخنلف مدیریت می کردند دو نوع سازمان و تشکیلات را مشخص کرد . …