سازمان غیردولتی (مردم نهاد)

اصطلاح سازمان غیردولتی یا مردم نهاد (Non-Governmental Organization) و یا به اختصار NGO است و در مورد مؤسسه هایی به کار می رود که مستقیماً از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و اعضای آن ها در مقابل فعالیتی که انجام می دهند، مسئولیت واگذار شده دولتی ندارند. …