اهمیت فرآورده های خونی

در گذشته درمان عمدتاً بوسیله ترانسفوزیون یا تزریق خون کامل انجام می شد ولی امروزه ممکن است در موارد محدود و بخصوصی از خون کامل استفاده شود . در دنیای حاضر تلاش بر این است که از فرآورده های خون بر حسب شرایط کلینیکی بطور اختصاصی استفاده شود . …