سازمان‌های پیچیده

سازمانها ، شرکتها و یا تیم‌های ورزشی نام‌دار به دلیل داشتن مخاطبین (ذینفعان) و یا هواداران فراوان همواره در معرض دید و رصد بقیه هستند. …