شاخص توسعه انسانی

Human Development Index توسعه منابع انسانی از جمله مباحث مهم امروز محافل علمای اقتصاد و مدیریت است و در سالهای گذشته، واحد منابع انسانی از واحدی صرفا مدیریتی به یکی از دارایی‌های راهبردی سازمان ارتقا یافته است.

مدیریت پاداش‌ها

Management of rewards بالا بردن سطح عملکرد کارکنان یکی از اهداف زیربنایی هر سازمان در جهت تحقق استراتژی‌ها‏ و راهبردها بشمار می‌رود . در افزایش سطح عملکرد پرسنل، عواملی همچون انگیزش( شخص، بخواهد که کار را انجام دهد)، توانایی( بتواند کار را انجام دهد) و محیط ( مواد و وسائل انجام کار را در اختیار […]

الفبای اعتماد

The alphabet of trust همه می‌دانیم که اساس هر نوع ارتباط سازنده انسانی بر اعتماد بین طرفین استوار است و افزون بر این، اعتماد در سازمان‌ها نیز مهم بوده و تغییرات مثبت هر سازمان بر مبنای اعتماد بین کارکنان مختلف آن صورت می‌گیرد . با این وجود، اعتماد در نگاه اول، پدیده‌ای نیست که در […]

مراحل توانمندسازی منابع انسانی

Empowering human resources صاحب‌نظران مدیریت تحول و بهسازی سازمان، متغیر جدیدی با عنوان توانمندسازی کارکنان را به عنوان عامل اثرگذار در بهبود عملکرد و بهسازی منابع انسانی معرفی کرده اند. برای توانمندسازی نیروی انسانی مراحلی وجود دارد که عبارتند از :

مدیران و کارکنان گلخانه‌ای

Greenhouse managers and employees روش گلخانه‌ای، روشی است که در آن فرد به صورت سطحی و کوتاه‌مدت و صرفا بر اساس شرایط خاص در سازمان پرورش و تربیت پیدا می‌کند و اگر در محیطی و یا سازمانی دیگر قرار بگیرد آموخته‌های ناشی از آن روش به مرور از بین می‌رود و به مانند گل که […]

لنگرگاه های شغلی

Career Anchors واژه لنگرگاه‌های شغلی  Career Anchors  ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ادﮔﺎرﺷـﺎﯾﻦ اﺑـﺪاع ﺷـﺪ . اﯾـﻦ واژه ﺑﺮای ﺷﺨﺺ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت از ﺧﻮدﭘﻨﺪاری ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻋﻤـﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

مدیریت کوتوله‌ها و غولها

عبارت «کوتوله‌ها و غول ها » در مدیریت منابع انسانی مفهومی بسیار شناخته ای محسوب می شود  . به عنوان مثال سازمانی را در نظر می‌گیریم که در آن مدیر ، فردی توانمند است و معاونین و مدیران خود را از

۷ نشانه مدیران ضعیف

اکثر مردم مدیری با ویژگی های خاص مانند حرف شنوی ، با ملاحظه بودن ، ترس، فروتنی و مهربانی را یک مدیر ضعیف می دانند. اما مدیران ضعیف براساس شرایط می توانند مدیرانی خودمحور، سلطه گر ،خودکامه، خوش ظاهر و توخالی باشند . باید بدانید که حتی اگر در جذب مشتریان جدید و توسعه محصولات […]

HRM و استراتژی سازمان

اگر سازمان شیوه‌های مدیریت منابع انسانی را به نحو موثری استفاده نماید می توان انتظار داشت که  بهترین بازده را نیز در سازمان شاهد خواهیم بود  . این شیوه های مهم در مدیریت منابع انسانی برای حمایت از استراتژی سازمان عبارتند از :

توانمندسازی

سازمانها امروز در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند .در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسائی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را بر عهده کارکنان بگذارند.