آداب غذا خوردن

یکی از مهمترین رفتارها ، آداب غذا خوردن است که در تمامی روابط فردی تا روابط دیپلماتیک مهم و ضروری بوده و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. 

مهارتهای مدیریتی در مذاکره

مذاکره

دانش مذاکره برای مدیران و حتی افراد سازمان به عنوان یکی از فنون اصلی موفقیت و اثربخشی تلقی می گردد و مهارتهایی در این رابطه مورد نیاز است که بایستی ضمن رعایت اصول و مبانی نسبت به تمرین و انجام آن اقدام کرد .

تشریفات پسندیده در مراودات بین المللی

در خصوص کاربرد آداب و تشریفات پسندیده در مروادات دیپلماتیک و مزایای مطلب زیاد آمده است. اما در مراودات تجاری بین المللی نیز اصول کلی حسن سلوک کاربردی فزاینده دارد .