admin

چابکی سازمانی

چابکی سازمانی به ویژگی‌های متمایزی اشاره دارد که سازمان‌ها را قادر می‌سازد بدون این که سرعت حرکت و چشم‌انداز خود را از دست بدهند، به تغییرات محیطی داخلی و بیرونی سازمان به سرعت واکنش نشان دهند.

نظام های اطلاعات سازمان

دو دگرگونی بسیار قدرتمند و فراگیر ، محیط کسب و کار را تغییر داده است که عبارتند از : جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی بر پایه دانش و اطلاعات و بر همین اساس پیامدهای این دگرگونی ها منجر شده است تا سازمانها با چالش های جدیدی در عرصه کسب و کار مواجه شوند . …

حکایت مدیریتی

هدف زندگی انسان

سمیناری برگزار شد و پنجاه نفر در آن حضور یافتند و سخنران به سخن گفتن مشغول بود و ناگهان سکوت کرد و به هر یک از حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود را بنویسند و بعد، آنها را جمع کرد و در اتاقی دیگر گذاشت. …

برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه‌ریزی راهبردی که از آن به عنوان برنامه ریزی استراتژیک نیز یاد می کنند ، تنها یک فعالیت کارکردی نیست، بلکه تفاوت میان یک سازمان غیرانتفاعی در حال فعالیت و یک سازمان مبتکر، هدف‌مند و تاثیرگذار در سطح جهانی را تعیین می‌کند.

Scroll to Top