خرافه و عصر ماشینی

هر قدر دنیا به سمت ماشینی شدن می رود انتظار داریم که خرافه پرستی و خرافه طلبی کمتر شود ولی ظاهرا هنوز این داستان ادامه دارد …..

Scroll to Top