شانه های پدر

دل نوشته های یک پدر برای پدرش را خواندم و بسیار متاثر شدم و درست در جایی که روز پدر بود و این متن بیش از پیش مرا در فکر فرو برد . او نوشته بود:

هر روز ظهر پدر که به خانه می آمد دستانش پر بود از میوه، نان، ماست، شیر و … تا حدی که با زحمت در را باز می کرد و باری را که در دست داشت به سختی در آشپزخانه می گذاشت.

بعد دست و صورتش را می شست و مرا صدا می کرد . پسرم! بیا کمی شانه های مرا ماساژ بده و من هم بدون درنگ بر بالای سر پدر حاضر می شدم و شانه هایش را مالش می دادم .

این کار هر روز ادامه داشت تا جایی که کم کم دیگر این کار را دوست نداشتم و احساس می کردم بابا دارد خودش را لوس می کند!!!

از شما چه پنهان بعضی اوقات از روی عصبانیت شانه هایش را محکم تر مالش می دادم!!! خدا مرا ببخشد!!

حالا سال ها از آن زمان می گذرد !!!

خدا رحمت کند پدر را  و  الان هر وقت من به خانه می آیم اولین کاری که می کنم پسرم را صدا می زنم و به او می گویم :

بابا بیا شانه های مرا ماساژ بده !!!

راستش را بخواهید دیگر سن و سالم بالا رفته، شانه هایم درد می کند و هر روز اگر پسرم شانه هایش را ماساژ ندهد دردش امانم را می برد!!!

حالا من مانده ام، یاد پدر و تکرار تاریخ و عذاب وجدان!!!

قدر بدانیم وجود پدر را چرا که پدر و مادر تنها آفرینش خداوند هستند که تکرار نمی شوند / روز پدر مبارک باد

 

Scroll to Top