HRM و استراتژی سازمان

اگر سازمان شیوه‌های مدیریت منابع انسانی را به نحو موثری استفاده نماید می توان انتظار داشت که  بهترین بازده را نیز در سازمان شاهد خواهیم بود  . این شیوه های مهم در مدیریت منابع انسانی برای حمایت از استراتژی سازمان عبارتند از :

 1. تحلیل کار و طراحی شغل : مشخص می‌کند چه تعداد پرسنل با مهارت و دانش خاص برای یک سازمان نیاز است.
 2. برنامه‌ریزی منابع انسانی :  جذب کارکنانی با پتانسیل بالا
 3. گزینش :  انتخاب کارکنان مناسب
 4. آموزش و ساخت و ساز :  آموزش کارکنان برای انجام وظایف خود و آماده‌سازی آنها برای آینده
 5. مدیریت عملکرد :  سنجش کارایی کارکنان
 6. پاداش به کارکنان :  جبران خدمات به شیوه های موثر
 7. روابط کارکنان :  خلق محیط مناسب کاری

با مدیریت منابع انسانی موثر در سازمان‌ ، کارکنان و مشتریان رضایت بیشتری دارند و از طرف دیگر در چنین شرایطی ، سازمان نیز بیشتر تمایل به نوآوری داشته و دارای بهره‌وری بیشتر بوده و درنتیجه شهرت بیشتری نیز در جامعه پیدا می‌کند.

 • اما متخصصین منابع انسانی با تمرکز بر سه راه حل می‌توانند باعث ارزش‌ آفرینی شوند :

اولین راه حل تمرکز بر مدیریت استعداد است که به سطح فردی بر می‌گردد و به نظر می رسد که نیروی کار متعهد ، قابل و نتیجه بخش از این طریق پرورش می‌یابد . دومین راه حل تمرکز بر سازمان است که با ارتقا فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی حاصل می‌شود و ترکیب این دو به راه حل سوم که رهبری است می‌رسد .

 • اما این راه‌حل‌ها از طریق تمرکز بر مدیریت منابع انسانی باید اجرا شده و در این زمینه ۳ مقوله مهم و اساسی مورد تاکید و توجه است :
 1. سازمان دهی واحد منابع انسانی
 2. تمرکز بر اقدامات منابع انسانی مانند مدیریت کارکنان، حقوق و دستمزد و آموزش و توسعه.
 3. متخصصین منابع انسانی و افرادی که در این حوزه کار می‌کنند.
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیستم پاداش

دیوید اولریچ ، وظایف مدیریت منابع انسانی را بدین گونه بیان می‌کند: هم‌سطح کردن منابع انسانی و استراتژی کسب‌ وکار، از نوع مهندسی کردن فرآیندهای سازمانی، شنیدن و پاسخ‌گویی به کارکنان و مدیریت انتقال و تغییرات می باشد علاوه براین ، در سطح گسترده، مدیریت منابع انسانی مسئول نظارت بر رهبری و فرهنگ سازمانی است . در شرایطی که کارکنان علاقه مند هستند و این اجازه را دارند که یک توافق جمعی صورت دهند، مدیریت منابع انسانی به طور ویژه، به عنوان رابط اصلی شرکت با نماینده کارکنان  می تواند وارد تعامل می‌شود.