اهمال کاری

عدم انجام کارها چیزی فراتر از پرهیز از انجام کارها به شمار می رود . اهمال کاری به تعبیری که آلیس آن را به کار می برد ، نوعی سندرم فردی است .یعنی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته می شود و آن کار حداقل می تواند در آینده برای فرد نتایجی را در برداشته باشد بدون دلیل به آینده محول می کند . اما در عین حال عدم انجام آن نیز به زیان فرد است و از این بابت خود را سرزنش می کند .

چنین فرآیندی فرد را وادار می کند که برای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر دلایل متعددی را آورده و بگونه ای که به گفته فستینگر، بتواند درگیری های ذهنی و ناهماهنگی های شناختی خوشد را مرتفع سازد .

فرد اهمال کار مجبور است در قبال تعلل ورزیدن و همزمان سرزنش کردن خویش از خود دفاع نماید . بدین ترتیب از یک سو برای عدم انجام کارهایش دلیل تراشی می کند و از سوی دیگر انجام کارش را به آخرین دقایق موکول می کند . در دیدگاه آلیس چنین فرایندی غیرقابل دفاع بوده و نوعی شکست تلقی می شود. 

از ویژگی های افراد اهمال کار تأخیر در تصمیم گیری است . اهمال کاری مزمن در تصمیم گیری باعث اهمال کاری مزمن در انجام وظایف می شود ، زیرا فرد اهمال کار نمی تواند تصمیم بگیرد که چه فعالیت هایی را در چه زمانی و براساس اولویت بندی باید انجام دهد.

البته افراد غیراهمال کار نیز ممکن است گاهی دچار رفتار تأخیری شوند  اما این رفتار در مورد فرد اهمال کار تفکرات عمیق آنها را تحت تأثیر قرار می دهد . تفکرات عمیق در مورد یک فرد اهمال کار منجر به بروز رفتارهای تأخیری به اشکال گوناگون می شود . بعلاوه ممکن است این تفکرات حتی زودتر از مشارکت آنها در انجام کارها ظاهر گردد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  رمز گشایی افراد خوش شانس