حکایت مدیریتی

پیشنهاد جالب

روزی یک مشتری رو به فروشنده داستان ما کرد و گفت :” من نمی توانم خمیر ریش را پیدا کنم و فروشنده پاسخ داد : ” متاسفم آقا، موجودی خمیر ریش ما تمام شده است.”

مدیر فروش که ناظر ماجرا بود بعد از رفتن مشتری رو به فروشنده کرد و با اعتراض گفت : هیچ گاه به مشتری نگو موجودی فروشگاه تمام شده بلکه به او انتخاب های دیگری را پیشنهاد بده تا بعنوان کالای جایگزین خریداری نماید.”

صبح روز بعد مدیر فروش اتفاقی شاهد صحبت های همان فروشنده با زنی سالخورده بود که می گفت متاسفم خانم دستمال توالت را فردا در قفسه ها جایگزین می کنیم ، اما من می توانم به عنوان جایگزین سمباده مرغوب را پیشنهاد کنم.”

چهره آن خانم بعد از این پیشنهاد واقعاً دیدنی بود!!!!!!!!!

Scroll to Top