روابط عمومی

وظایف کارکردی روابط عمومی

واحدهای روابط عمومی چه در سطح مدیریت و چه در سطح دیگری در سازمان از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که نقش روابط عمومی سازمانها و شرکتها را در رابطه با شاخصهای ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی نمی توان نادیده گرفت .

هر چند در خصوص وظایف کارکردی روابط عمومی ها به عوامل مختلف اشاره می شود ولی در مجموع وظایف کارکردی آن در سه حوزه زیر خلاصه می شود:

  • اطلاع رسانی

  • ارتباطی

  • تبلیغاتی

اطلاع رسانی یکی از مأموریت های اولیه و مهم روابط عمومی ها در عصر اطلاعات می باشد. تهیه، تولید و توزیع اطلاعات مورد نیاز هر یک از مخاطبان (درونی و بیرونی) شامل مردم ، متخصصان و مدیران سازمان می باشد.

منظور از وظیفه ارتباطی عبارت است از ارتباط درون سازمانی و ارتباط برون سازمانی (ارتباط با رسانه ها و مطبوعات و ارتباط با مردم جامعه).

در خصوص وظیفه تبلیغاتی منظور بهره گیری از شعارها و اصول تبلیغاتی و اقدام به معرفی سازمان و جایگاه آن در بین مردم با هدف اقتصادی برای شناساندن سازمان و حفظ و تداوم بازاریابی (جلب مشتری) و بهره گیری از چاپ نشریه های ادواری به عنوان پیام سازمان، چاپ بروشور، تهیه تیزرهای تلویزیونی می باشد .

Scroll to Top