نمره اخلاق

روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت :

اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم ۱

اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : ۱۰

اگر پول هم داشته باشند ۲ تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم : ۱۰۰

اگر دارای اصل و نسب هم باشند ۳ تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم : ۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد ۱ رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند ، ۰۰۰

صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

Scroll to Top