مهارتهای سرپرستی

یکی ازدغدغه هائی که ذهن مدیران موسسات به ویژه واحدهای صنعتی را به خود مشغول کرده است ، وجود مسائلی در قسمتها است که توسط روسا و سرپرستان اداره میشود .  اگر بتوان عملیات را در هریک از قسمت های موسسه به درستی، باروش های صحیح اقتصادی و بی خطرانجام داد و روابط بین افراد هم خوب باشد و سرپرستان قادر باشند مسائل قسمت خود را حل کنند و به مدیریت منتقل نکنند،  درحقیقت بخش عظیمی از مشکلات مدیریت کاهش پیدا می کند .

  طبق تحقیقات انجام شده درکشورهای صنعتی ، کلید انجام چنین کاری به صورت مهارتهای اساسی سرپرستی بدست سرپرستان و روسای قسمتها داده شده است.

درکشورهای صنعتی مثل امریکا ، انگلیس ، ژاپن و کانادا برای استفاده صحیح ازاین کلید ، آموزشهائی از طریق برنامه هایTraining Within Industry)  TWI) درجهت کمک به افزایش مهارتهای سرپرستان مورد استفاده قرار می گیرد .

 اگر سرپرستان قسمتها ، مهارتهای اساسی ذکر شده زیر را بدست آورند بخش عظیمی از مشکلات مدیریتی آنان  از میان خواهد رفت :

  •   یکی ازمهارتهای اساسی اینست که : سرپرست یک گروه از افراد باید بداند چه راههائی برای ایجاد رابطه خوب با آنها وجود دارد و به چه طریق مسائلی راکه پیش میآید یا موجوداست حل کند.
  •   سرپرست باید مهارت در آموزش دادن به افراد وانتقال اطلاعات به آنهارا داشته باشد وبتواند با یک طرح ساده، نیازهای آموزشی آنهارا تعیین وتامین نماید.
  •   سرپرست باید مهارت درمطالعه روش انجام کارهاراداشته باشد و بتواند با تکنیکی علمی ولی ساده، بهترین وساده ترین روش انجام کارهارا باخلاقیت پیدا کند.
  •   سرپرست باید مهارت درشناسائی کانونهای خطردرمحیط کارش را داشته و درجهت پیشگیری از سوانح اقدام و به افرادش آموزش دهد.
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سواد رسانه ای مدیران

  هریک از مهارتهای ذکرشده، در دوره های کوتاه مدت به سرپرستان و روسا آموزش داده میشود و همگی هم نسبت با این امور مدیریتی ، با یک روش و زبان مشترک آشنا شده و عمل میکنند. البته مهارتهای دیگرهم برای سرپرستان وجود دارد که برحسب اولویت میتواند مورد استفاده قرارگیرد.