ماتریس مدیریت زمان و امور

از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می‌‌شوند:
۱- کارهای مهم و فوری: این کارها خود به خود انجام می‌‌گیرد.
۲- کارهای مهم و غیر فوری: این دسته کارهایی هستند که افراد موفق و ناموفق را از هم جدا می‌‌کنند و معمولا افراد ناموفق آن را به تعویق می‌‌اندازند.
۳- کارهای فوری و غیر مهم: این کارها در جهت اهداف انسان نیستند اما انجام می‌‌شود.
۴- کارهای کم اهمیت و غیر ضروری: بعضی افراد به خاطر ناتوانی در انجام کارهای مهم و فوری ( گاهی برای تفنن و گاهی برای فرار از تمرکز حواس) خود را به این کارها سرگرم می‌‌کنند. 

تمام توجه خود را در ناحیه ۲ جدول مدیریت زمان قرار دهید.موفقیت و ثروت شما به ناحیه ۲ یعنی کار های مهم و غیر فوری بستگی دارد.

 

Scroll to Top