حکایت مدیریتی
زندگی یک بازتاب است

چینی های قدیم برای اینکه از شر حمله ی دشمنان در امان باشند دیوار بزرگ چین را ساختند؛ اما در صد سال اول ساخت دیوار ، سه بار دشمنانشان بدان نفوذ کرده و با چینی ها جنگیدند.

دشمنان از دیوار بالا نرفتند بلکه به دربانها رشوه داده و از آنها گذشتند.
چینی ها به ساخت بنای سد استوار پرداختند اما برای ساخت نگهبانهایش کاری نکردند غافل از اینکه نیروی انسانی مهمترین مسئله است.
یکی از شرق شناسان می گوید: 
برای انهدام یک تمدن ، سه چیز را باید منهدم کرد: 
یکم)خانواده
دوم)نظام آموزشی
سوم) الگوها و اسوه ها
برای اولی منزلت مادر به عنوان مربی کودکان را متزلزل کن تا مادر از اینکه مربی کودکان خویش باشد خجالت بکشد.
برای دومی از منزلت معلم بکاه و در جامعه او را بی ارزش کن.
برای سومی منزلت علما و دانشمندان را هدف قرار ده تا کسی آنها را الگوی خویش قرار ندهد.
پس بیاییم برای داشتن جامعه آباد و متمدن،

بنیاد خانواده را مستحکم، آگاهی بخشی به مادران و تکریم مقام معلمان و دانشگاهیان و علما را جدی بگیریم.

زندگی یک بازتاب است هرچه بفرستی باز میگردد (جبران خلیل جبران)
Life is an echo , what you sent comes back

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  پـــل زندگی