حکایت مدیریتی

تشخیص هِرّ و بِرّ

خیلی از شغل‌ها ، اصطلاحات و زبان خاص خودشان را دارند . چوپانی و گله‌داری هم از همین مشاغل است .چوپان ها با زبان مخصوص خود با گوسفندان حرف می زنند و به آن ها فرمان می دهند که باید چه کاری انجام بدهند .

 وقتی یک گوسفند اشتباهی به سمت دیگری حرکت کند بقیه هم به دنبال او می روند . پس در این مواقع چوپان باید صدای مخصوصی سر دهد تا گوسفند پیشرو با شنیدن آن ایست کند و به همان جهتی که چوپان می گوید برود !

دستور دادن به گوسفندان برای رفتن به سمت آب ، صدا کردن آنها برای خوردن نمک ، چریدن ، اعلام خطر ، بازگشت به آغل و … هر کدام صدای مخصوصی دارد که اگر چوپان همه آن صداها را بشناسد می تواند کارهایش را درست انجام دهد .

” هِرّ و بِرّ ” نمونه هایی از این چند صداست .

چوپان تازه کار و جوانی این واژه ها را به غلط در مورد گوسفندان به کار برده بود و باعث گم شدن گوسفندان شده بود و مردم می گفتند : ” فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد !

این مَثَل را از آن روز به بعد در مورد کسانی به کار می برند که بدون استفاده از عقل ، حتی در کارهای ساده هم نادانی کنند !

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ناگهان چه زود دیر می‌شود