فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات فرودگاهی

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت سازمان‌ها فرهنگ سازمانی است. هر سازمانی با یک نوع فرهنگ غالب به ارائه خدمات به مشتریان می‌پردازد؛ بنابراین هر شرکت هواپیمایی که فرهنگ سازمانی قویتر و یکپارچه‌تری داشته باشد از سطح مطلوبتری از کیفیت خدمات برخوردار می‌باشد و رضایتمندی مشتریان و مسافران را بهتر و بیشتر کسب می‌نماید .

در تحقیق حاضر با ارائه مدلی، رابطه بین فرهنگ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی آنها مورد بررسی قرارگرفته است و فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل دنیسون که شامل چهار محور اصلی درگیر شدن در کار، سازگاری، یکپارچگی و مأموریت می‌باشد بررسی می‌شود.

داده‌های موردنیاز برای این تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت کاربردی، اما از نظر تجزیه و تحلیل پرسش‌ها، توصیفی و همبستگی است.

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی رابطه معناداری وجود دارد و شرکت هواپیمایی با فرهنگ مشارکتی در مقایسه با دیگر شرکت‌های هواپیمایی از سطح کیفیت خدمات فرودگاهی بالاتری برخوردار است.

مقاله‌ای با عنوان مقایسه تطبیقی فرهنگ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و رابطه آن با کیفیت خدمات فرودگاهی توسط جناب آقای حمیدرضا حکیمی‌پور، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت با گرایش تحول تهیه و در پایگاه کنکاش مدیریت و حسابداری تهیه شده است و در صورت علاقمندی می‌توانید آن را از لینک زیر دریافت نمایید.

(با تشکر از جناب آقای حمیدرضا حکیمی پور برای به اشتراک گذاری مقاله)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ارزیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی