حکایت مدیریتی

فرمان دادن و فرمان بردن

هنگام غروب، پادشاه از شکارگاه به سوی قصر خود روانه می شد که پیرمردی را دید که بارسنگینی از هیزم بر پشت حمل میکند و لنگ لنگان قدم بر میداشت و نفس نفس صدا میداد.

پادشاه به پیرمرد نزدیک شد و گفت : مردک مگر تو گاری نداری که بار به این سنگینی میبری؟! هر کسی را بهر کاری ساخته اند . گاری برای بار بردن و سلطان برای فرمان دادن و رعیت برای فرمان بردن!!

پیرمرد خند ه ای کرد و گفت : اعلی حضرت، اینگونه هم که فکر میکنی فرمان در دست تو نیست!!به آن طرف جاده نگاه کن ، چه میبینی؟!

پادشاه گفت : پیرمردی که بارهیزم بر گاری دارد و به سوی شهر روانه است .

پیرمرد گفت : میدانی آن مرد، اولادش از من افزون تر است و فقرش از من بیشتراست؟!

پادشاه گفت : باور ندارم ، از قرائن بر می آید فقر تو بیشتر باشد زیرا او گاری دارد و تو نداری و بر فزونی اولاد باید تحقیق کرد .

پیرمرد گفت : اعلی حضرت ، آن گاری مال من و آن مرد همنوع من است . او گاری نداشت و هر شب گریه ی کودکانش مرا آزار میداد و چون فقرش از من بیشتر بود ، گاری خود را به او دادم تا بتواند خنده به کودکانش هدیه دهد !!

بارسنگین هیزم ، با صدای خنده ی کودکان آن مرد ، چون کاه بر من سبک میشود و آنچه به من فرمان میراند خنده ی کودکان است و آنچه تو فرمان میرانی گریه ی کودکان است!!!

Scroll to Top