فرایند انتقال احساسات

آثار هر عملی از سطحی به سطح دیگر انتقال پیدا میکند و دقیقا به مانند این است که شما احساسی مانند خشم خود را به دیگری و دیگری به دیگری و….. انتقال می دهد . پس بایستی بپذیریم که ابراز احساسات ما در جامعه ، سازمان ، خانواده و….. می تواند تاثیر سلسله ایی و فرایندی در جامعه داشته باشد .

Scroll to Top