رفتار منافقانه در سازمان

بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منافع خود را بر منافع سازمان مقدم می دانند که به این رفتارها رفتارهای سیاسی در سازمان گفته میشود که گونه های مختلفی از آنها را می توان نام برد . یکی از این رفتارها ، رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان است به طوری که بعضی وقتها اعضای سازمان رفتارهایی از خود نشان  می دهند که با نگرش آنها سازگار بوده و یا با آنچه به آن اعتقاد دارد در تضاد است و رفتارها بر اساس اصول خاص و شرایطی توسط آنها اجرا می شود و ممکن است تنها یکی از آن رفتارها با نگرش واقعی ایشان سازگار بوده و یا هیچ یک از آن ها با نگرش واقعیشان منطبق نباشد. چنین رفتاری در سازمان را رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان اطلاق میکنند .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت