جذب نیروی انسانی جدید

جذب نیروی انسانی در سازمانها از مهمترین موضوعاتی است که بایستی مدیران به آن توجه نمایند . البته نوع دیدگاه در شناسایی و جذب نیروی انسانی جدید میتواند تاثیراتی متفاوت در آینده و چشم انداز سازمان ایجاد نماید .

( با تشکر از جناب آقای سید مهدی سالم برای مطلب ارسالی)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  انضباط:اصلاح‌ رفتارنامطلوب کارکنان