تفاوت شنیدن و گوش دادن

شنیدن مقدمه گوش دادن است و ما پس از اینکه صدا ، علایم و گفتار را می شنویم سپس گوش می کنیم ودر این میان بین شنیدن و گوش دادن سه فرق اصلی وجود دارد :

مدیر باید شنونده خوبی باشد . برای مثال هنگامی که می خواهد بر اساس روش مقیاسی مستقیم از فکر دیگران بهره بگیرد یا هنگامی که مصاحبه می شود و یا مورد ارزیابی قرار می گیرد و یا هنگام جمع آوری اطلاعات ، تلفنی صحبت کردن و یا رفع اختلافات میان کارکنان و شرکت در جلسات آنان در همه این موارد مهارت شنود است که مدیر را یاری می کند

اگر چه آدمی زمان زیادی را صرف شنود می کند ولی باید توجه داشت که بسیاری از مسایل وجود دارد که نیازمند شنود موثر است .

شنود موثر با شنیدن نیز تفاوت دارد . بسیاری از مردم تنها می شوند ولی گوش نمی دهند . مدیر موفق فردی است که علاوه بر چیزهایی که می شنود با گوش دادن درست یا شنود موثر اطلاعات دقیقتری را برای تصمیم گیری و حل مساله نیاز دارد جمع آوری کند و یا به فکرها و مفاهیم جدیدی دست یابد که هرگز به خودی خود نمیتوانست فکرش را هم بکند .

آدمی با مهارت شنود موثر می تواند دیگران را بهتر بشناسد و بهتر به خواسته ای آنان پاسخ دهد و حتی همکاری بیشتر آنان را جلب نماید .

( برگرفته از کتاب کلیات ارتباطات سازمانی، نوشته آقای دکتر حمید رضایی فر)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سالگشت یار سفر کرده