تحول آموزش و پرورش از دیدگاه پیتر دراکر

پیتر دراکر معتقد است که ارزشمندترین دارایی های یک مؤسسه سده بیستمی، تجهیزات تولیدی آن بود؛ در حالی که ارزشمندترین دارایی یک نهاد سده بیست و یکمی ، اعم از تجاری و غیرتجاری ، کارکنان علمی آن و بهره وری آنان است.

بهره وری پرسنل علمی، بزرگ ترین چالش مدیریتی سده بیست و یکم است چرا که افـزایش بهره وری کارکنان علمی در کشورهای توسعه یافته رمز ضرورت بقای آنها می باشد زیرا کشورهای توسعه یافته، به هیچ طریق دیگری نمی توانند به حفظ کیان خود امیدوار باشند؛ چه رسد به حفظ مدیریت و رهبری و حفظ سطح زندگی مردمانشان.

دانش، دانایی و کسب مهارت در سرزمین های گوناگون از دیر زمان، پیوسته مورد جست و جوی اقوام و ملل بوده است اما امروز در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی، دانش یک عامل راهبردی برای موفقیت فرد، سازمان و جامعه به شمار می رود و تنها منبعی است که ارزش آن در کاربرد آن می باشد. از این رو، ساختن دانش و تولید و مصرف آن ، محور توسعه پایدار و جامعه دانش محور امکان قرار گرفته است و با گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، ساختن جامعه دانش محور امکان پذیر شده است و آخرین یافته های پژوهشی نشان می دهد که یادگیری، کلید ورود به جامعه دانش محور است.

هر فرد از طریق یادگیری قادر به ساختن دانش و تولید آن است، همچنین وظیفه اصلی مدیریت آموزشی به ویژه در حوزه آموزش و پرورش، تسهیل امر یادگیری می باشد. بنابراین، مدیران آموزشی جهت ایفای این نقش اساسی می باید خود واجد دانش و مهارت های مورد نیاز باشند. 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS

پیتر دراکر که از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾـﮏ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ دو ﻣﻔﻬﻮم و دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﯾـﮏ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾـﺪ دارای اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ و اﺛﺮﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ باشیم .

از نگاه پیتر دراکر ، آموزش و پرورش نقش کلیدی در یک جامعه قوی و کاربردی ایفا می‌کند. او باور دارد که دانش ورزان نیز باید یادگیری را از زمان تحصیلات رسمی خود آغاز کنند و آن را در طول زندگی خود ادامه دهند. دراکر می‌گوید این به خودشان بستگی دارد تا یادگیری مستمر را جزیی از روزمرگی‌های زندگی خود کنند و اولویت‌ها و همچنین بهترین راه‌های یادگیری را مد نظر قرار دهند.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و پرورش ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒـﺮی آنها وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ که با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﻓﺮاﺳﻮی ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮی ﺧﺎﺻـﯽ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ و ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣـﺪارس ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮد ﭘﯿـﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﮐـﻦ ﺗﻌﻠـﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺑﻌﺎد دﯾﻨﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، ﻋﻠﻤـﯽ، آﻣﻮزﺷـﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ و رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻫـﺪاف ﻣﺼـﻮب دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداره ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تفاوت برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﮐﺴـﺐ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗـﻮان آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ی اﻧﺴـﺎن ﺳـﺎزی ﺷﻨﺎﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤـﺪن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻮد، اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺻﻮﻟﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾـﮏ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻـﺤﯿﺢ و ﺗـﻼش ﻫـﻢ ﻋﺮض ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻋـﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، زﻣﺎن و اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـد .

از طرفی دیگر ، رابرت کاتز اولین فردی بود که به مهارت های اصلی مدیران اشاره کرد. وی در تکمیل نظریات مطرح شده معتقداست مدیر اولا اعمال دیگران را هدایت می کند و ثانیاً مسئولیت دستیابی به اهداف خاصی را که به وسیله این اعمال محقق می شود، عهده دار است و همچنین لازم است مهارت های مورد نیاز را کسب نماید.

عمل موفقیت آمیز مدیریت فراتر از کاربردهای روش علمی حل مسائل است. کاربرد متناسب دانش مدیریت بستگی به مهارت ها و توانایی های فرد مدیر دارد و ممکن است به عنوان هنر مدیریت تلقی شود.

عمل ماهرانه و استادانه مدیریت، وابسته به خصوصیات نوآوری، خلاقیت فنی، انسانی و ادراکی مدیران بوده و درست به اندازۀ علم مدیریت در نیل به هماهنگی ضروری است.