بابای دارا ، بابای ندار

ثروتمندان به فرزندان خود در زمینه کارکرد پول چه چیزی می آموزند، که نادارها و اعضای طبقه میانی جامعه از آن غافلند!

خلاصه کتاب ارزشمند ، بابای دارا، بابای ندار نوشته  رابرت کیوساکی، شارون لچنر و ترجمه  دکتر عبدالرضا رضایی نژاد 


Scroll to Top