اینجا ایران و شهر تهران

پایتخت هر کشور می تواند نمادی از شهرهای آن بوده و در آن نژادها و قومیت ها و …… را مشاهده نماییم و البته رفتارهای اجتماعی در آن نیز نشان دهنده همان تفاوتها است که در رفتارهای اجتماعی مشاهده می شوند. اینجا تهران پایتخت ایران و بدون شرح ……

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تصاویری نازیبا از منظر شهری