ایستاده گفتگو کنید

پژوهشی در مجله Social  Psychological and Personality Science  در خصوص نتایج پژوهش گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس انجام شده است که در آن ۲۱۴ داوطلب حضور داشته اند ، از این افراد خواسته شده که حسگرهای کوچکی روی مچ دست خود قرار دهند تا فعالیت های الکتریکی سطح پوست را کنترل کند. با این راهکار میزان انگیختگی فیزیولوژیک فرد به راحتی قابل مشاهده است. داوطلبان به گروه های مختلفی تقسیم شدند تا در جلسات شرکت کنند و برخی از سالن ها شامل میز و صندلی بود و در برخی دیگر فقط میز قرار داشت.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که گروه هایی که در جلسات بدون صندلی شرکت کرده بودند بسیار خلاق بودند و ایده های بکری مطرح می کردند و آن را بین اعضای گروه به اشتراک می گذاشتند. نکته قابل توجه این است که زورگویی و لجاجت در این افراد بسیار کمتر بود و با گروه تعامل بهتری داشتند.
در این تحقیقات آمده است که زمانی که افراد نشسته با هم مذاکره می کنند، معمولا سرگرم اوراق و لپ تاپ فردی خود هستند و افکار و ایده هایشان از جمع مجزاست؛ ولی زمانی که به صورت ایستاده گفتگو می کنند این افکار را به اشتراک می گذارند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ۳ ویژگی رییس بد!!