انواع تحول

تحول حرکتی است به فراسوی وضعیت فعلی از طریق یک وضعیت گذار و به سمت یک وضعیت آتی و یا به عبارتی دیگر فعالیت و یا تلاشی برنامه ریزی شد ه   و بلند مدت است که  سازمان (ویا فرد) را  به سمت جایگاه بالاتر  حرکت می دهد.  

تحول سازمانی می تواند بدون انفصال از گذشته سازمان و در ادامه آن باشد که به آن تحول گام به گام می گویند و می تواند با گسستن از گذشته سازمان صورت پذیرد که به آن بنیادی گفته می شود و یا می تواند واکنشی در برابر محرکهای محیطی باشد که به آن واکنشی می گویند و یا می تواند بر اساس پیش بینی وقایع و الزامات محیطی باشد که به آن پیشگام گفته می شود .

بر اساس این تقسیم بندی انواع تحول به شکل زیر خوهد بود :

  1. همسازی:  تحولی است گام به گام که با پیش بینی وقایع محیطی صورت می گیرد.در این نوع تحول مساله ای فوری وجود ندارد. در این نوع از تحول مهارت مدیریت در پیش بینی وقایع محیطی و استفاده به موقع از فرصتهاست.
  2. سازگاری : این نوع تحول نیز گام به گام و در واکنش به تحولات محیطی است. اقدامات یک رقیب، تحول در نیازهای مشتریان، ابداع تکنولوژی و عوامل مشابه سازمان را به واکنش در برابر محیط وا می دارد. اما این واکنش اساسی و همه جانبه نیست.
  3. اصلاح جهت : تحولی است اساسی که با پیش بینی وقایع محیطی صورت می گیرد. این نوع تحولات شامل اصلاح جهت سازمان است اما غالبا در چارچوبی پیوسته با وضع موجود و گذشته سازمان تعریف می شود. به عبارت دیگر تاکید بر ایجاد تحولات اساسی بدون انفصال از گذشته است.
  4. بازآفرینی : تحولی است اساسی که ضرورت آن را تغییرات محیطی در حدی که بقاء سازمان را به خطر انداخته است دیکته می نماید.این نع تحول مستلزم گسستن از گذشته سازمان، تحول در رهبری، ارزش ها، استراتژی و فرهنگ سازمان است.
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ادهوکراسی، ابزار تحول