ابزار مدیریت برای تغییر

مدیران برای تغییرات سازمانی همواره نیازمند ابزارهایی هستند که بتوانند به کمک آن موجبات تغییر و تحول را در برنامه های سازمانی به مرحله اجرا درآورند به همین منظور برای توانایی بر تغییر نیازمند سه وسیله قدرت هستند : اطلاعات ، پشتیبانی ، منابع

  •  اطلاعات : اولین وسیله آماده سازی برای تغییر ، آگاهی از اموری است که هر یک به نوبه خود عاملی برای تغییر هستند . این عوامل ممکن است داخل و یا خارج از سازمان باشد به همین منظور مدیریت بایستی خود و کارکنان سازمان را از اطلاعات روز آگاه ساخته و انگیزه و تحرک لازم را در همه سطوح کارمندی با شیوه های متناسب مانند پاداش برای کسانی که بیشتر اظهار علاقمندی برای دریافت اطلاعات میکنند و تنبه برای کسانی که کمتر تمایلی برای دریافت اطلاعات از خود نشان میدهند.اگر تمام افراد یک سازمان و یا شرکت به مسایل داخل و یا خارج سازمان آگاهی کافی داشته باشند در این صورت همه آنها آمادگی لازم را برای تغییرات خواهند داشت .
  •  پشتیبانی : دومین وسیله آماده سازی مجموعه برای تغییر پشتیبانی مدیر از افراد کارآفرین سازمان برای همکاری او با زیر دستان است . برگزاری همایش ها و معرفی چهره های برتر سازمان ، جلسات بحث و بررسی و آمورش می تواند این وسیله را تقویت و مدیران را کمک نماید .
  •  منابع : سومین وسیله تواناسازی برای تغییر منابع مالی سازمان است . اکثرا دیده می شود همه ضرورت را در سازمان و یا بخشی از سازمان احساس می کنند و همه آمادگی لازم برای بهبود را دارند اما تنگناهای مالی و کمبود منابع مورد نیاز انجام تغییر را با مشکل روبرو نموده و آنرا به تاخیر می اندازد و یکی از وظایف مدیران در این موضع ، رفع نواقص و کمبودها در کمترین زمان است.
Scroll to Top