برخی اصول و قوانین در مدیریت

در دنیای امروزی سرعت تولید علم به جایی رسیده که بشر را قانع کرده تا هر چه سریعتر خود را با این تکامل و سرعت در تولید علم هماهنگ نماید . در برخی موارد شاید موضوعاتی به گوش ما می خورد که علاقه داریم در صورتی که مقدور باشد خلاصه ای یا به قول عامه شمه ایی از آن را بدانیم . 

موضوعاتی که در این بحث آورده شده در طول عمر سایت تکرار خواهد شد تا برای آن دسته که میدانند ، تکرارو بازآموزی باشد و برای آن دسته که علاقمند به فراگیری هستند ،  کمکی در جهت دانستن به حساب آید .

  • اصل پیتر(اصل حد بی کفایتی) :Laurence Pitter Theory

پیتر می گوید : افراد در سلسله مراتب اداری آن قدر رشد می کنند تا به حد بی کفایتی برسند، یعنی در فرآیند ارتقاء سازمانی به سطوح سازمانی نائل می شوند که شایستگی آن را ندارند . نام دیگر این اصل، اصل حد بی کفایتی است . او برای به تعویق انداختن سطح بی کفایتی افراد، آموزش را تجویز می کند و از آن به عنوان واکسن ضد پیتر نام می برد زیرا  آموزش باعث می شود که سطح کفایت افراد ارتقاء یابد.

  • مدیریت بر مبنای هدف (نظریه پیتر دراکر) management by objective

در MBO مدیران و کارکنان به اتفاق هم هدف گذاری می کنند و با تشریک مساعی، روشهای رسیدن به اهداف را تعیین می کنند و به اتفاق هم عملکرد و میزان دستیابی به اهداف را ارزیابی می کنند و به اتفاق هم، انحرافات احتمالی را تعیین می کنند . پس مدیریت بر مبنای هدف نوعی مدیریت مشارکتی است .

  • نظریه مسیر-هدف goal-path theory

در این نظریه که نظریه پردازان آن هاوس و آرمیشل در سال ۱۹۷۴ بوده اند، رهبران هم هدف و هم روش های حصول اهداف را مشخص می کنند . این نظریه ریشه در نظریه انتظار یا توقع در بحث انگیزش دارد . تئوری مسیر-هدف ، عکس نظریه مدیریت بر مبنای استثنا می باشد. یعنی اساسا موضوع تفویض اختیار به کارکنان مطرح نیست . در این نظریه رفتار رهبر زمانی برای پیروان قابل قبول است که منبع رضایت و انگیزه برای آنان باشد .

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  زرافه نمونه بارز نظام اداری

الگوهای رفتار رهبر در نظریه مسیر-هدف شامل : رفتارهای حمایتی ، مشارکتی ، هدایتی و موفقیت خواه است .

  • مدیریت بر مبنای استثنا management by exception

به این معنی که تعیین هدف، تخصیص منابع و روش های انجام کار را سرپرستان واحدها انجام می دهند و مدیران عالی، هنگامی دخالت می کنند که جریان عادی امور دچار اختلال شده باشد. اصل بر این است که کارکنان امور را سازماندهی کنند و روش های تعیین هدف را مشخص کنند و هر جا مشکلی ایجاد شد، مدیر مشکل را حل کند. به عبارتی در این روش اصل بر تفویض اختیار و اعطای آزادی عمل به کارکنان است.در مدیریت بر مبنای استثنا برای تصمیم گیری فقط انحرافات مهم از خط مشی ها و روش ها باید به اطلاع و نظر مقامات بالای سازمان برسد.

  • قانون موقعیت فالت Follet situation low:

فالت از پیشگامان مدیریت است که در سال ۱۸۹۸بر مزایای مشارکت گروهی و تفکر گرایی تأکید کرده است.
وی بیان می کند که برای انجام هر فعالیت مدیریتی مهمترین معیار، موقعیت است. این که چه کسی به چه کسی دستور بدهد یا چه کسی از چه کسی دستور بگیرد، مطلق نیست؛ بلکه جایگاه، موقعیت یا مقام فرد در سازمان تعیین کننده دستور دهنده و دستور گیرنده است و یا تخصیص منابع، خرج و مصرف منابع بستگی به موقعیت افراد در سازمان دارد.
همچنین فالت معتقد بود که اشتغال به کسب و کار، نوعی خدمت است. بنابراین منافع شخصی را باید در ارتباط با حسن نیت و رضایت عامه در نظر گرفت . این مباحث امروزه تحت عناوینی نظیر «اخلاق در مدیریت» و «مسئولیت اجتماعی سازمان ها» پیگیری می شود.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  پنج تیم ضروری سازمان